KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

 

Biz Dermo Beyond Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Dermo Beyond Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacaktır. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres              : Turanköy Mah. Doğa Sok. A Ablok No:8 Kestel Bursa

 

 Telefon          :0 224 50381 08

 

 E-posta          : destek@dermobeyond.com

Kep adresi      : dermobeyond@hs06.kep.tr

İnternet sitesi  : www.dermobeyond.com.tr 

MADDE 2: İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Siz değerli müşterilerimiz /üyelerimize ait;

 

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a-     Müşterilerimize yardımcı olmak için kimlik, e posta adresi ve diğer bilgileri kaydetmek,

b-    Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını anlamak, bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizi sunmak, geliştirmek ve tanıtmak

c-     Ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak müşteri talep ve şikayetlerini değerlendirebilmek,

d-    Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişlerin müşteriye ulaştırılabilmesini sağlamak

e-     Satış sonrası operasyonel işlemlerin (değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesini sağlamak,

f-     Faturalandırma faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve e-faturanın müşteriye gönderilebilmesini sağlamak

g-    İnsan kaynakları süreçlerini planlanmak

h-    Kurumsal iletişimi ve pazarlamayı sağlamak

i-      İstatistiksel çalışmalar yapabilmek

j-      Sipariş geçmişini görüntüleme hizmeti verebilmek

k-    İade süreçlerinde iade bedelini müşteriye ödemek

l-      Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak

m-   Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve yasal mevzuat gereği yükümlülüklerimizin gerektirdiği şekilde savcılık, mahkeme ya da ilgili kamu görevlilerine bilgi vermek

n-    E-posta yoluyla bülten veya bildirim göndermek, Kampanya, reklam ve promosyonlar hakkında bilgi vermek

o-    Şirketimiz ile gerek tüketici gerekse de ticari iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak

p-    Yasal raporlamalar yapmak

q-    Sistemsel, teknik ve yazılımsal sorunları çözmek,

r-     İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve  Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, 6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz içinde paylaşılabileceği gibi,  sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda şirketimizin iş ortakları , ifa yardımcıları,  tedarikçileri ile paylaşılabilecek ve  hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz internet sitemizdeki, bizlerle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler, şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik posta, faks, mektup gibi araçlar üzerinden Şirketimiz ile yapılan yazılı, sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla elektronik ortamlar yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a-     Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-    Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c-     Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d-    Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e-     Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f-     Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

            Kişisel verileriniz Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-     Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuruya ilişkin başvuru metni için tıklayınız. Başvurunuzda kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızın açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

MADDE 7: POLİTİKAMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Politikamız ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla mevcuttur. Şirketimiz, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple ziyaretçilerini önceden bilgilendirmeksizin işbu Politika hükümlerini değiştirebilir veya yenileyebilir. Değişiklik yapılan Politika hükümleri İnternet Sitemiz’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Saygılarımızla;

Dermo Beyond Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi